Pozvánka na jednání řádné valné hromady spol. Agrosa a.s. 18.06.2021

17.05.2021 19:20

P O Z V Á N K A

na jednání řádné valné hromady spol. Agrosa a.s.

 

 

Název společnosti: Agrosa a.s.

Sídlo společnosti : Plzeňská 43, PSČ 252 19, Chrášťany

Den, hod. a místo konání : 18.06.2021 – 9.00 hod., hospoda „U veselého kuchaře“ v Chýni čp.56

 

Hlasovací právo jednoho hlasu má držitel akcie v nominální hodnotě 1.000,- Kč každá.

 

 

 

 

Program jednání valné hromady:

---------------------------------------

1. Volba orgánů valné hromady

2. Zpráva představenstva o činnosti akciové společnosti za rok 2020

3. Roční účetní závěrka a.s. Agrosa za rok 2020

4. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020

5. Zpráva dozorčí rady k roční závěrce za rok 2020

6. Návrh a volba člena představenstva

7. Projednání návrhu na usnesení z valné hromady

8. Závěr

 

Údaje vztahující se k účetní závěrce jsou k dispozici k nahlédnutí do doby konání VH

v sídle společnosti ( kancelář Ing. Šmerdové – Spojová 116, Chýně) a na webových stránkách www.agrosa.cz

 

 

V Chrášťanech 17.05.2021 Ing. Petr Novák

předseda představenstva

 

 

Rozdělovník:

Akcionáři Agrosa a.s.