Pozvánka na jednání řádné valné hromady spol. Agrosa a.s. 17.7.2020

11.06.2020 18:46

       P O Z V Á N K A

na jednání řádné valné hromady spol. Agrosa a.s.

 

 

Název společnosti: Agrosa a.s.

Sídlo společnosti : Plzeňská 43, PSČ 252 19, Chrášťany

Den, hod. a místo konání : 17.07.2020 – 9.00 hod., hospoda „U veselého kuchaře“ Chýně čp.56

 

Hlasovací právo jednoho hlasu má držitel akcie v nominální hodnotě 1.000,- Kč každá.

 

Program jednání valné hromady:

1. Volba orgánů valné hromady

2. Zpráva představenstva o činnosti akciové společnosti za rok 2019

3. Roční účetní závěrka a.s. Agrosa za rok 2019

4. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019

5. Zpráva dozorčí rady k roční závěrce za rok 2019

6. Návrh a volba člena představenstva

7. Projednání návrhu na usnesení z valné hromady

8. Závěr

 

 

Údaje vztahující se k účetní závěrce jsou k dispozici k nahlédnutí do doby konání VH

v sídle společnosti ( kancelář Ing. Šmerdové – Spojová 116, Chýně) a na webových stránkách www.agrosa.cz -

 výkaz zisku ZDE

 rozvaha ZDE

 

V Chrášťanech 10.06..2020 Ing. Petr Novák , Vít Kuna

členové představenstva

 

 

 

Rozdělovník:

Akcionáři Agrosa a.s. ,

JUDr.Martin Krčma , notář se sídlem v Praze